Obchodní podmínky, půjčovna strojů a nářadí

Obchodní podmínky

Půjčovna strojů a nářadí

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) určují část obsahu Smlouvy o podnikatelském pronájmu věcí movitých mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen "Smlouva o pronájmu''), a upravují vztahy mezi stranami Smlouvy o pronájmu, kterou uzavírá Techlamont-professional s.r.o., IČ 06686885, se sídlem Tyršovo náměstí 125, 257 26 Divišov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287108 (dále jen „Pronajímatel“), jakožto pronajímatel na straně jedné, a nájemce na straně druhé (dále jen „Nájemce“).

 

1.2. Stavební mechanizace a příslušenství (dále jen „Předmět nájmu“) je Pronajímatelem Nájemci pronajímáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění, a to zejména ustanovení § 2316-2320a § 2201a násl. OZ, případně § 2215 a § 2216 OZ.

 

2. NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Sazba nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve Smlouvě o pronájmu.

 

2.2. Nájemce je povinen hradit nájemné po celou dobu užívání Předmětu nájmu až do doby skončení nájmu, a to ve výši a způsobem sjednaným ve Smlouvě o pronájmu. Nájemce je taktéž povinen hradit nájemné dokud neoznámí Pronajímateli případně vzniklé poškození Předmětu nájmu, pro které Předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení Předmětu nájmu, případně po dobu prodlení s vrácením Předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje hradit nájemné vždy přímo Pronajímateli v souladu se Smlouvou o pronájmu. Sazby nájemného jsou uváděny bez DPH, pokud nebylo ve Smlouvě o pronájmu stanoveno jinak.

 

2.3. Nájemné je Nájemcem hrazeno v souladu se Smlouvou o pronájmu v návaznosti na vystavenou fakturaci ve smyslu platných předpisů. Nájemce se zavazuje provádět úhradu nájemného v dohodnutých termínech a stanovených sazbách. Nájemce je povinen hradit nájemné i tehdy, jestliže dojde v průběhu doby trvání nájmu ze strany Nájemce či třetí osoby k poškození či nadměrnému opotřebení Předmětu nájmu, tj. nad rámec běžný při řádném užívání, a to v důsledku nakládání s Předmětem nájmu způsobem, který odporuje ustanovením Smlouvy o pronájmu nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti.

 

2.4. Nájemce je povinen hradit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud Předmět nájmu nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, za které Pronajímatel neodpovídá nebo které zavinil Nájemce, tj. zejména porušením povinností Nájemce, a to i jeho

zaměstnanci nebo třetími osobami, které měly k Předmětu nájmu přístup, nebo pokud taková škoda vznikla způsobem, při kterém Nájemce mohl nebo měl možnost ji odvrátit nebo jí zabránit.

 

3. KAUCE

3.1. Smluvní stany mohou ve Smlouvě o pronájmu sjednat povinnost Nájemce uhradit Pronajímateli peněžitou jistotu (dále jen „Kauce“), přičemž v takovém případě je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit sjednanou Kauci, a to nejpozději při uzavření Smlouvy o pronájmu a ve výši ve Smlouvě o pronájmu určené. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve Smlouvě o pronájmu uvedena její výše.

 

3.2. Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností Nájemce vyplývajících ze Smlouvy o pronájmu, a to i v důsledku poškození, ztráty nebo zničení Předmětu nájmu.

 

3.3. Kauce je splatná při uzavření Smlouvy o pronájmu či může být použit i jiný způsob umožněný prostřednictvím zabezpečeného on-line platebního systému (vše v rozsahu podpory banky Nájemce).

 

4. MÍSTO UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

4.1. Místo užívání Předmětu nájmu je definováno ve Smlouvě o pronájmu anebo v jiném ujednání mezi Pronajímatelem a Nájemcem o úplatném užívání Předmětu nájmu. Podpisem Smlouvy o pronájmu a předávacího protokolu Nájemce potvrzuje převzetí Předmětu nájmu, současně se ho zavazuje použít jen k účelu, pro který je určen, a na sjednaném místě používání, a to osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky i odborně způsobilých zaměstnanců.

 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

5.1. Předání a převzetí Předmětu nájmu provádí pověřený zaměstnanec Pronajímatele za přítomnosti Nájemce či osoby k tomu Nájemcem určené, a to v prostorách Pronajímatele (dále jen „Půjčovna“) nebo další osoby jím určené, pokud smluvní strany nesjednají jinak.

 

5.2. O předání a převzetí Předmětu nájmu bude Pronajímatelem a Nájemcem sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden popis technického stavu Předmětu nájmu, a který bude opatřen podpisem Nájemce a pověřeného zaměstnance Pronajímatele.

 

5.3. Za vrácení Předmětu nájmu se nepovažuje jeho odstavení před Půjčovnou nebo v prostorách Půjčovny bez toho, aby došlo k řádnému protokolárnímu převzetí.

 

5.4. V případě, že Nájemce užívá Předmět nájmu po skončení nájmu, je Pronajímatel oprávněn Předmět nájmu Nájemci svépomocí odebrat z místa, na kterém se nachází, přičemž veškeré náklady spojené s takovým úkonem odebrání Předmětu nájmu nese Nájemce.

 

6. PŘEPRAVA PŘEDMĚTU NÁJMU

6.1. Přepravu Předmětu nájmu z půjčovny a zpět, jakož i přesuny v průběhu doby nájmu zajišťuje Nájemce na vlastní náklady.

 

6.2. Při přepravě Předmětu nájmu je Nájemce povinen přepravovaný Předmět nájmu zabezpečit v souladu s technickými požadavky Předmětu nájmu, a jej chránit tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.

 

6.3. V případě, že přepravu nebo montáž Předmětu nájmu zajišťuje po dohodě s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené ve lhůtě splatnosti vystavených faktur.

 

7. DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

7.1. Údaje o vzniku nájmu, dále datum a čas vrácení předmětu nájmu, sjednaná doba trvání nájmu, skutečná doba trvání nájmu a platební podmínky jsou definovány ve Smlouvě o pronájmu nebo jiném ujednání o úplatném užívání Předmětu nájmu. Nájemní vztah ze Smlouvy o pronájmu vzniká mezi smluvními stranami momentem převzetí Předmětu nájmu, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 

7.2. Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu po dobu stanovenou ve Smlouvě o pronájmu. V případě, že Nájemce nevrátí Předmět nájmu ke dni skončení nájemního vztahu, a to i v případě předčasného ukončení, bude jeho jednání považováno za neoprávněné užívání Předmětu nájmu. Jestliže dojde k vrácení předmětu nájmu do 08:00 hodin ráno, nájemné se již za tento den neúčtuje.

 

7.3. Doba nájmu může být prodloužena pouze na základě písemné žádosti Nájemce. Žádost o prodloužení sjednané doby nájmu je povinen Nájemce doručit Pronajímateli minimálně 2 dny před ukončením platnosti Smlouvy o pronájmu a to v písemné formě. Dohoda o prodloužení je platná po odsouhlasení Pronajímatelem. Pokud si Nájemce nepřevezme Předmět nájmu ve lhůtě do 48 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku nájmu a písemné objednávky, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy o pronájmu odstoupit a/nebo uplatnit vůči Nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nepřevzetí Předmětu nájmu Nájemcem, tj. zejména za hlídání a skladování Předmětu nájmu, ušlý zisk, ušlé nájemné, které měl Nájemce po celou dobu nájmu platit atd.

 

7.4. Pronajímatel má právo vypovědět Smlouvu o pronájmu bez výpovědní doby, avšak pouze v případě, že se Nájemce ocitne v prodlení s úhradou nájemného delší než pět (5) dnů.

 

7.5. Nájemce má právo nájem kdykoliv vypovědět s tím, že výpovědní doba se sjednává na dobu deseti (10) dnů.

8. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

8.1. Pronajímatel je povinen přenechat Předmět nájmu Nájemci způsobem a za podmínek sjednaných ve Smlouvě o pronájmu, a to tak, aby ho Nájemce mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

 

8.2. Pronajímatel je povinen udržovat Předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.

 

8.3. Pronajímatel je povinen zajistit Nájemci nerušené užívání Předmětu nájmu po celou dobu trvání nájemního vztahu.

 

8.4. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření Smlouvy o pronájmu smluvní strany věděly a která nebrání užívání Předmětu nájmu.

 

8.5. Pronajímatel je povinen zajistit na své náklady revize a kontroly Předmětu nájmu, nejde-li o povinnost Nájemce. Pronajímatel oznámí min. 2 dny před provedením technické prohlídky či revize Nájemci, že je povinen přivézt Předmět nájmu do prostor Půjčovny, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

9.1. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu jako řádný hospodář, a to k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému. Nájemce je povinen hradit v souladu se Smlouvou o pronájmu za nájem Předmětu nájmu nájemné.

 

9.2. Nájemce musí zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití Předmětu nájmu třetími osobami.

 

9.3. Nájemce odpovídá za dodržování příslušných právních a technických předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce odpovídá za to, že Předmět nájmu je provozován odbornou obsluhou a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, technickými podmínkami a platnými normami na provoz, které Nájemce převzal při podpisu Smlouvy o pronájmu. Nájemce podpisem Smlouvy o pronájmu a předávacího protokolu stvrzuje, že byl při převzetí Předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou a údržbou.

 

9.4. Nájemce je povinen umožnit kdykoliv kontrolním orgánům Pronajímatele přístup k Předmětu nájmu za účelem provedení kontroly, a to bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů. Pokud v tomto případě dodatečné náklady z důvodu na straně Nájemce vzniknou, je Nájemce povinen tyto v plné výši uhradit Pronajímateli.

 

9.5. Nájemce zajišťuje na své náklady pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla ve smyslu technické dokumentace k Předmětu nájmu a doporučení Pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu a pravidelnou technickou údržbu. Nájemce je povinen přivézt na vyzvání Pronajímatele Předmět nájmu do prostor Půjčovny na technické prohlídky a revize, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Dovoz a odvoz Předmětu nájmu z Půjčovny hradí Nájemce, pokud nebylo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci, tj. Smlouvu o pronájmu, jejíž součástí je i předávací protokol.

9.6. Nájemce je povinen neprodleně oznámit Pronajímateli poškození, poruchu, havárii, ztrátu nebo odcizení Předmětu nájmu nebo technické dokumentace. V případě, že Nájemce užívá Předmět nájmu nebo trpí jeho užívání v rozporu se Smlouvou o pronájmu, platnými právními či technickými předpisy nebo takovým způsobem, kterým se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo hrozí jeho zničení, Pronajímateli vzniká škoda nebo mu

hrozí škoda, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy o pronájmu s okamžitou účinností odstoupit.

 

9.7. Pro případ, že Nájemce Předmět nájmu nevydá Pronajímateli do čtrnácti (14) dnů ode dne skončení nájmu, stanovena povinnost Nájemce uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny Předmětu nájmu. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou je možné zakoupit nové zařízení odpovídající svým výkonem, kvalitou, výbavou a druhem práce Předmětu nájmu (dále jen „Pořizovací cena“).

 

9.8. Nájemce je povinen zdržet se užívání Předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými předpisy. Pokud v důsledku porušení této povinnosti ze strany Nájemce vznikne na Předmětu nájmu škoda, odpovídá za ni Nájemce v plném rozsahu, přičemž tímto není dotčeno právo Pronajímatele odstoupit od Smlouvy o pronájmu.

 

9.9. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provést jakékoli změny nebo technické úpravy na Předmětu nájmu. Úhradu nákladů s úpravou spojených je Nájemce oprávněn požadovat jen tehdy, pokud se Pronajímatel k takové úhradě písemně zavázal.

 

9.10. V případě, že Nájemce zavinil poškození Předmětu nájmu, nebo potřebu provedení běžných oprav, je povinen je provést na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má dle těchto Obchodních podmínek či Smlouvy o pronájmu provést Pronajímatel. Při porušení této povinnosti Nájemce odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení Předmětu nájmu v době nájmu, odpovídá Nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k Předmětu nájmu přístup. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání Předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav Pronajímatelem. Jestliže nájemce vynaložil na Předmět nájmu náklady při opravě, ke které je povinen Pronajímatel, má nárok na jejich náhradu v obvyklé výši, jestliže oprava byla provedena se souhlasem Pronajímatele nebo jestliže Pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba.

 

9.11. Nájemce není oprávněn nakládat s Předmětem nájmu jiným způsobem, než ke kterému je Předmět nájmu určen. Zejména není oprávněn Předmět nájmu zcizit, pronajmout či poskytnout k bezplatnému užívání třetí osobě. Pokud Nájemce tuto povinnost poruší, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy o pronájmu odstoupit, přičemž všechny vzniklé náklady s tím spojené jdou k tíži Nájemce.

9.12. Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit Pronajímateli Předmět nájmu ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěn, s veškerým příslušenstvím, doklady, klíči a podklady podle pokynů určených Pronajímatelem a na místo jím určené. V případě, že Nájemce tuto povinnost poruší, tj. nepředá Předmět nájmu spolu s příslušenstvím řádně a včas Pronajímateli, odpovídá za škodu tím vzniklou. Pokud Nájemce poruší povinnost předat Předmět nájmu vyčištěný, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné poloviny denní sazby nájemného za Předmět nájmu. Tím není dotčeno právo Pronajímatele na zaplacení Pořizovací ceny Předmětu nájmu vůči Nájemci za ztracený nebo zničený Předmět nájmu.

 

9.13. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu Pronajímatele provést změnu Předmětu nájmu. Provede-li Nájemce změnu Předmětu nájmu bez souhlasu Pronajímatele, je povinen

uvést Předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to Pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li Nájemce na žádost Pronajímatele Předmět nájmu do původního stavu, je Pronajímatel oprávněn nájem vypovědět bez výpovědní doby.

 

9.14. Nájemce je povinen dodržovat servisní pokyny Pronajímatele a na vlastní náklady se s nimi seznámit.

 

10. POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU, ZABEZPEČENÍ A OCHRANA PŘEDMĚTU NÁJMU

10.1. Pronajímatel prohlašuje, že je pojištěn, přičemž pojištění se nevztahuje na škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem Předmětu nájmu Nájemcem, porušením zákazu manipulace s Předmětem nájmu neoprávněnými osobami a na vzniklé ztráty všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát a nákladů vzniklých prodlením, vyřazením Předmětu nájmu z provozu nebo jeho omezením v důsledku poškození, poruchy, vady zařízení apod., nedodržením sjednaného výkonu a ztrátou trhu nebo smlouvy. Za všechny takové škody, náklady a ztráty odpovídá v plné míře Nájemce, nikoli Pronajímatel, tedy dle vůle a dohody stran Nájemci nároky a práva z nich proti Pronajímateli nevznikají, v opačném případě je Nájemce v plném rozsahu předem vylučuje a vzdává se jich.

 

10.2. Jiné druhy pojištění nebo připojištění nad rámec výše uvedeného pojištění Pronajímatele, včetně havarijního pojištění, zajišťuje a hradí Nájemce. Nájemce je povinen po dobu nájmu oznámit Pronajímateli každou nehodu, poškození, ztrátu, zničení Předmětu nájmu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání Předmětu nájmu nebo z jiné příčiny, a to neprodleně po jejich zjištění písemnou formou.

 

10.3. Nájemce je povinen zajistit Předmět nájmu proti odcizení mechanicky, tj. například zabezpečení uzamčené řetězem spojené s pevným bodem apod., v uzavřeném a uzamčeném prostoru a to i během přestávek při pracovní činnosti.

 

11. POŠKOZENÍ, PORUCHY, HAVÁRIE, PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ A S TÍM SPOJENÉ SANKCE

11.1. V případě nejasnosti příčiny poškození, poruchy nebo havárie, která vyřadila Předmět nájmu z provozu, přezkoumá okolnosti a míru zavinění přebírající zaměstnanec Pronajímatele. Ve sporných případech může být na základě domluvy smluvních stran vyhotoven znalecký posudek, přičemž náklady na jeho vyhotovení hradí Nájemce. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít Předmět nájmu, tudíž Nájemce hradí dále nájemné, pokud nebude sjednáno jinak. Pronajímatel je oprávněn pro tyto účely zadržet Kauci.

 

11.2. V případě Nájemcem zaviněného poškození Předmětu nájmu hradí Nájemce veškeré náklady vzniklé z odstranění závady.

 

11.3. Nájemce odpovídá za škodu na Předmětu nájmu v souvislosti se Smlouvou o pronájmu bez omezení a bez ohledu na zavinění, přičemž vznikem takové škody se rozumí také vznik dluhu vůči třetím osobám.

 

11.4. V případě prodlení Nájemce s hrazením nájemného je Nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Tímto však není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s prodlením s placením nájemného. Při prodlení Nájemce s placením nájemného je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy o pronájmu odstoupit, přičemž po doručení projevu vůle Pronajímatele o odstoupení od Smlouvy o pronájmu Nájemci je Pronajímatel oprávněn předmět nájmu na náklady Nájemce odebrat z místa jeho užívání, a to i bez předchozího souhlasu Nájemce. V případě odstoupení od Smlouvy o pronájmu má Pronajímatel dále nárok na vydání bezdůvodného obohacení sestávajícího se z ušlého nájemného, na které měl podle Smlouvy o pronájmu právo a které by Nájemce byl jinak povinen hradit, pokud by Pronajímatel nevyužil právo od Smlouvy o pronájmu odstoupit. Tímto není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu jiné škody nebo úhradu smluvní pokuty dle těchto Obchodních podmínek.

 

11.5. V případě, že byla Nájemcem složena v souladu se Smlouvou o pronájmu Kauce, považuje se tato za vrácenou i v případě, že byla vrácena osobě, jež za Nájemce Předmět nájmu předala zpět Pronajímateli. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle této Smlouvy na Kauci složenou Nájemcem.

 

11.6. Pronajímatel má za čas neoprávněného užívání Předmětu nájmu dle ust. 7.2 těchto Obchodních podmínek vůči Nájemci právo na úhradu nájemného stanoveného ve Smlouvě o pronájmu. Pronajímatel má současné nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 15% z tohoto nájemného, a dále na náhradu škody tímto neoprávněným užíváním způsobené.

 

12. ÚDRŽBA PŘEDMĚTU NÁJMU

12.1. V případě poškození nebo nadměrném znečištění Předmětu nájmu, které neodpovídá běžnému užívání, je Pronajímatel oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu.

 

12.2. Nájemce je povinen po dobu nájmu provádět všechny běžné úkony údržby Předmětu nájmu zejména stanovené v návodu k obsluze a údržbě Předmětu nájmu a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že Nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy zařízení, je Pronajímatel oprávněn před uplynutím dohodnuté doby nájmu Předmětu nájmu odstoupit od Smlouvy o pronájmu.

 

13. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

13.1. V případě rozporů mezi zněním těchto Obchodních podmínek a Smlouvy o pronájmu se uplatní znění Smlouvy o pronájmu.

 

13.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy o pronájmu, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

13.3. Odstoupení od Smlouvy o pronájmu z důvodu v ní stanoveném, tj. i v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nebo v zákoně učiní Pronajímatel doručením písemného oznámení o odstoupení zaslaného na adresu Nájemce. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemnosti Nájemci, tímto dnem současně Smlouva o pronájmu

zaniká. V případě pochybností platí, že odstoupení bylo Nájemci doručeno 5. dne poté, co bylo podáno doporučeně na poště.

14. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

14.1. Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek se použijí na smlouvy, které Pronajímatel uzavírá s Nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „Spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.

 

14.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny Pronajímatele.

 

14.3. Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení Pronajímatele vůči Nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

 

14.4. Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči Nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Nájemce prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, není v likvidaci, platební neschopnosti nebo insolvenci, není na něj vedena exekuce nebo obdobné řízení a zavazuje se o změnách shora uvedeného Pronajímatele bezodkladně informovat. V případě, že se ukáží být shora uvedená tvrzení Nájemce jako nepravdivá, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy o pronájmu bezodkladně odstoupit.

 

15.2. Nájemce podpisem Smlouvy o pronájmu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, jejich obsahu porozuměl a nemá k němu výhrady. Nájemce dále svým podpisem Smlouvy o pronájmu stvrzuje, že Obchodní podmínky neobsahují dle obsahu ani způsobu vyjádření podmínky, které nelze rozumně očekávat, ani zvláštní požadavky. Užití Obchodních podmínek Nájemce je vyloučeno.

 

15.3. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.9.2021ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Pronajímatele nebo elektronicky na www.techlamont-professional.cz

Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné služby na našich webových stránkách. Chci se o cookies dozvědět více...