Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.techlamont-professional.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Techlamont professional s.r.o., se sídlem Tyršovo náměstí 125, Divišov 257 26, IČO: 066 86 885, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287108 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů

 1. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí tímto reklamačním řádem, obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „obč.zák.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

  Kupující podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí tímto reklamačním řádem, obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.zák.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Podmínky záruky

 1. Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách internetového obchodu. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli na zboží záruku 24 měsíců. Pokud je délka záruky jiná, je tak uvedeno na dodacím listu nebo na přiloženém záručním listu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Neuplatnitelnost záruky

 1. Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:
  1. vypršením záruční lhůty
  2. při mechanickém poškození, neodborné instalaci, opravě nebo úpravě, neodborném zacházení či ošetřování, zanedbání běžné péče
  3. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem nebo ČSN, případně jiným závazným předpisem
  4. zboží bylo poškozeno živly
  5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  6. u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána
  7. montáží materiálu s viditelným poškozením nebo viditelnou výrobní vadou

Jak uplatnit a vyřídit reklamaci – kupující spotřebitel

 1. Pokud kupující spotřebitel zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci.
 2. Kupující může uplatnit reklamaci na provozovně prodávajícího.
 3. V případě nemožnosti dopravit zboží na provozovnu dodavatele (například z důvodu zamontování zboží do stavby), kontaktuje kupující spotřebitel prodávajícího. S ním pak domluví návštěvu zástupce prodejce v nejbližším možném termínu, který je přijatelný pro obě strany. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo na posouzení zboží v místě instalace.

  Kupující je povinen při reklamaci prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího (dodací list, záruční list, faktura apod.).

  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník prodávajícího s kupujícím reklamační protokol.

  V případě uznání reklamace má kupující spotřebitel nárok dle §598 obč.zák.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě časové náročnosti vyřízení reklamace, se prodávající může s kupujícím individuálně dohodnout o prodloužení této lhůty.

  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

  Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

 

JAK UPLATNIT A VYŘÍDIT REKLAMACI - KUPUJÍCÍ A PODNIKATEL

 1. Pokud kupující podnikatel zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je povinen bez zbytečného odkladu vadu ohlásit, nejpozději však do 3 dnů.

  Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na provozovnu dodavatele.

  V případě nemožnosti dopravit zboží na provozovnu prodávajícího (například z důvodu zamontování zboží do stavby), kontaktuje kupující prodávajícího. S ním pak domluví návštěvu zástupce prodejce v nejbližším možném termínu, který je přijatelný pro obě strany. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo na posouzení zboží v místě instalace. Jako termín uplatnění reklamace je v tomto případě uvažováno datum posouzení reklamovaného zboží zástupcem dodavatele.

  O uplatnění reklamace sepíše pracovník prodávajícího s kupujícím reklamační protokol.

  Pokud má zboží neodstranitelné vady, má kupující právo požadovat u dodavatele poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo dodání náhradního zboží z aktuálně platného sortimentu dodavatele.

  V případě výskytu většího množství vad, které brání jeho použití, má možnost požadovat odstranění vad opravou (jestliže jsou vady opravitelné), poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo dodání náhradního zboží z aktuálně platného sortimentu dodavatele.

  Materiál na výměnu bude dodán na původní dodací místo. Případné vzniklé náklady na montáž a demontáž nebudou ze strany dodavatele převzaty a nejsou součástí záruky.

  Pokud jsou vady odstranitelné nebo má výrobek více vad, které nebrání řádnému užívání, může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.

  Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů. V odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy společnost Techlamont-professional s.r.o. stanoví lhůtu, ve které vady odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty prokazatelně nesdělí společnosti Techlamont-professional s.r.o. svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám.

  V případě, že prodávající neodstranil vady ve stanovené lhůtě, může kupující podnikatel požadovat slevu kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu.

  Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 441 odst. 4 obchodního zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje společnost Techlamont-professional s.r.o. v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.

  Kupující podnikatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s přepravou reklamovaného zboží.

 

Zneužití práva na reklamaci

 1. V případě reklamace, kdy kupující věděl, měl nebo mohl vědět, že se nejedná o záruční vadu (např. z důvodu, že ji sám kupující způsobil) a zneužil tak své oprávnění, má prodávající nárok účtovat kupujícímu částku 1500 Kč za každou započatou hodinu práce zástupce prodávajícího, v případě nutnosti výjezdu ke kupujícímu kromě toho ještě poplatek 20 Kč/km.

 

Účtování skladného

 1. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 150 Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 29.12. 2017
Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné služby na našich webových stránkách. Chci se o cookies dozvědět více...